Diện tích
Xem gần đây
Khu chung cư Hạnh Phúc
Khu chung cư Hạnh Phúc
Khu chung cư Hạnh Phúc

Khu dân cư Hạnh phúc - Happy City

Tầng 02 - Block A

Tầng 03 - Block A

Tầng 04 - Block A

Tầng 05 - Block A

Tầng 06 - Block A

Tầng 07 - Block A

Tầng 08 - Block A

Tầng 09 - Block A

Tầng 10 - Block A

Tầng 11 - Block A

Tầng 12 - Block A

Tầng 13 - Block A

Tầng 14 - Block A

Tầng 15 - Block A

Tầng 16 - Block A

Tầng 17 - Block A

Tầng 18 - Block A

Tầng 19 - Block A

Tầng 20 - Block A

Tầng 21 - Block A

Tầng 22 - Block A